วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

มีกิจกรรมลูกเสือด้วยนะ

     แบบทดสอบก่อน/หลังฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
คำสั่ง 1. ให้เลือกข้อที่ตนเองคิดว่าถูกต้องที่สุด แล้วไปกากบาท (X)ในกระดาษคำตอบ
   2. ไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในกระดาษคำถาม
1ลักษณะของผู้นำโดยทั่วไปแยกได้กี่ประเภท5การปฏิบัติของท่าอะไรที่มีการปฏิบัติเหมือนกับ
ก.2 ประเภทท่าเรียบอาวุธ
ข.3 ประเภทก.ท่าตรง
ค.4 ประเภทข.ท่าพักตามปกติ
ง.5 ประเภทค.ท่าพักตามสบาย
2ท่าพักในการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าแบ่งได้ ง.ท่าพักตามระเบียบ
กี่อย่าง6"ยกไม้ง่ามด้วยมือขวา ผ่านหน้าเฉียดลำตัวไปทาง
ก.5 อย่างซ้ายให้ต้นไม้ง่ามอยู่ในอุ้งมือซ้าย ลำไม้ง่ามตั้งอยู่
ข.4 อย่าง ตรงร่องไหล่ซ้าย มือขวายังคงจับไม้ง่ามอยู่ที่เดิม
ค.3 อย่างงอข้อศอกไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่ ดันไม้ง่าม
ง.2 อย่างด้วยมือซ้ายให้ไม้ง่ามพาดขึ้นไปบนบ่าซ้าย แขน
3ท่าพักตามระเบียบไม้ง่ามจะอยู่ในลักษณะใดซ้ายท่อนบนชิดลำตัว ศอกซ้ายงอ หน้าแขนทำมุม
ก.อยู่ในร่องไหล่ซ้าย100 องศากับลำตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลง
ข.อยู่ในร่องไหล่ขวาในท่าตรงโดยเร็ว" เป็นการปฏิบัติท่าอะไร
ค.ยื่นไปข้างหน้าเฉียงซ้ายก.เรียบอาวุธ
ง.ยื่นไปข้างหน้าเฉียงขวาข.คอนอาวุธ
4ในการแบกอาวุธ แขนซ้ายท่อนบนชิดลำตัวศอกค.แบกอาวุธ
ซ้ายงอ หน้าแขนทำมุมเท่าใดกับลำตัวง.วัยทยาวุธ
ก.80 องศา7"เหยียดแขนทั้งสองออกไปทางข้างเสมอแนวไหล่
ข.90 องศามือแบ นิ้วทั้งห้าชิดกัน หันฝ่ามือไปข้างหน้า" เป็นท่า
ค.100 องศาสัญญาณมือใช้เรียกแถวใด
ง.110 องศาก.แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ
ข.แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ
ค.แถวหน้ากระดานแถวเดียว
ง.แถวตอนเรียงหนึ่ง
ข้อสอบนายหมู่ หน้าที่ 2
8"เหยียดแขนทั้งสองออกไปข้างหน้า เสมอแนวไหล่ 12การจัดรูปแถวในการสวนสนามจัดได้ 2 แบบ 
มือแบ นิ้วทั้งห้าชิดกัน หันฝ่ามือเข้าหากันและขนานอะไรบ้าง
กัน" เป็นท่าสัญญาณมือให้เข้าแถวลักษณะใดก.หน้ากระดาน แถวตอน
ก.แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะข.หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แถวตอน
ข.แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะค.หน้ากระดานหมู่เปิดระยะ แถวตอนเรียง 4
ค.แถวหน้ากระดานแถวเดียวง.หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แถวตอนเรียง 4
ง.แถวตอนเรียงหนึ่งแถวหน้ากระดาน แถวตอนเรียง 4
9"เหยียดแขนไปข้างหน้าขนานกับพื้นแขนทั้งสองขนาน13ในการเดินสวนสนามแตรเดี่ยวเป่าให้สัญญาณ 
กันฝ่ามือแบเข้าหากัน" เป็นท่าสัญญาณมือเข้าแถวในการปฏิบัติช่วงใด
ลักษณะใดก.ก่อนสั่ง "เตรียมสวนสนาม"
ก.แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่งข.ก่อนสั่ง "หน้าเดิน"
ข.แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะค.ก่อนสั่ง "แบกอาวุธ"
ค.แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะง.ก่อนสั่ง "ขวา-หัน"
ง.แถวตอนหมู่14ชื่อหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เรียกตามข้อใด
10"หมู่แรกอยู่ซ้ายมือผู้เรียก โดยนายหมู่อยู่แนวก.ชื่อสัตว์
เดียวกับผู้เรียก หมู่สองและหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางข.ชื่อสถานที่
ซ้ายมือของหมู่แรกตามลำดับ จนคนสุดท้ายค.ชื่อวีรชน
ไปยืนชิดกับนายหมู่หมู่แรก ระยเคียง 1 ช่วงศอกง.เรียงตามหมายเลข
ตลอด" เป็นท่สัญญาณการเรียกแถวลักษณะใด15ใครเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองลูกเสือ
ก.แถววงกลม กก.เลขานุการ
ข.แถววงกลม ขข.เลือกจากที่ประชุม
ค.แถวรัศมีหรือล้อเกวียนค.ตัวแทนนายหมู่ที่เลือกไว้แล้ว
ง.แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่งง.ผู้กำกับ/รองผู้กำกับ
11สิ้นสุดการเคารพลูกเสือตับใดถึงธงนั้นก่อนเลิกทำ16การประชุมคณะกรรมการกองลูกเสือควรมีการประชุม
ความเคารพก่อน ธงเลิกเคารพคือธงที่เท่าไรเดือนละกี่ครั้ง
ก.2 ธงก.1 ครั้ง                         ข. 2 ครั้ง
ข.3 ธงค.3 ครั้ง                         ง. 4 ครั้ง
ค.4 ธง
ง.5 ธง
ข้อสอบนายหมู่  หน้าที่ 3
17การจัดที่นั่งในที่ประชุมผู้กำกับนั่งตำแหน่งใด23ประธานกล่าวเปิดประชุมยกมือเหยียดแขนขึ้นแสดง
ก.หัวโต๊ะประชุมรหัสไปข้างหน้าสูงระดับใดกับลำตัว
ข.ด้านขวาของประธานก.30 องศา
ค.ด้านซ้ายของประธานข.45 องศา
ง.จัดที่พิเศษด้านมือของประธานค.60 องศา
18ใครเข้าห้องประชุมเป็นคนแรกง.90 องศา
ก.ประธาน24"อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน
ข.เลขานุการจิตใจอาวอนมาเล่าสู่กันฟัง"
ค.ผู้กำกับเนื้อร้องเพลงดังกล่าวบ่งบอกถึงเรื่องใด
ง.นายหมู่                   ก.ปลุกใจ
19ใครเข้าห้องประชุมอันดับสุดท้ายข.ประกอบบทเรียน
ก.ประธานค.ประวัติศาสตร์
ข.เลขานุการง.โอกาสเฉพาะ
ค.ผู้กำกับ25เกมใดเหมาะสมที่สุดสำหรับ ล.ญ.
ง.นายหมู่                   ก.กระโดดเชือก
20ใครออกจากที่ประชุมเป็นคนแรกข.เสือกินวัว
ก.ประธาน                 ข. ผู้กำกับค.เลียนแบบ
ค.เลขานุการ              ง. นายหมู่ง.ลิงจับหลัก
21เมื่อเข้าไปในห้องประชุมเคารพโดยวิธีใด26_____ หมายถึงสัญญาณนกหวีดใช้แทนข้อใด
ก.ยกมือไหว้ก.หยุด
ข.วันทยาวุธข.ฟัง
ค.วันทยหัตถ์ค.รอ
ง.โค้งคำนับง.ทำต่อไป
22ใครเป็นผู้นัดหมายประชุมครั้งต่อไป
ก.ประธาน
ข.เลขานุการ
ค.ผู้กำกับ
ง.นายหมู่                   
ข้อสอบนายหมู่ หน้าที่  4
27_ _ _ ____,_ _ _ ____ หมายถึงข้อใด32"ยิ้มยิ้ม กันเถอะนะ ยิ้มนั้นพาคลายเศร้า ยิ้มนั้นพา
ก.ทำงานต่อไปคลายเหงา ยิ้มพาเราเพลินใจ"
ข.ประชุมรวมทุกคนเนื้อร้องเพลงดังกล่าวบ่งบอกถึงเรื่องใด
ค.เรียกนายหมู่ประชุมก.สนุกสนาน
ง.เกิดเหตุ อันตรายข.ประกอบบทเรียน
28เมื่อจะเรียกแถวตามข้อที่ 1 ใช้คำบอกว่า "กอง"ค.ประวัติศาสตร์
พร้อมกับสัญญาณมือตามข้อใดง.โอกาสเฉพาะ
ก.ครึ่งวงกลม33"แสนสุขสันต์วันเกิดนี้สวัสดีวันนี้เป็นวันสุขใจ
ข.วงกลมเป็นมิ่งมงคลไม่ต้องกระวนกระวาย"
ค.สีเหลี่ยมเปิดด้านหนึ่งเนื้อร้องเพลงดังกล่าวบ่งบอกถึงเรื่องใด
ง.ครึ่งวงกลม กก.ศาสนา
29ผู้ชักธงชาติสองคนฝากอาวุธไว้กับคนข้างเคียงข.ประกอบบทเรียน
วิ่งออกมาพร้อมกันยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากค.ส่งเสริมสุขภาพจิต
เสาธงกี่ก้าวง.โอกาสเฉพาะ
ก.2 ก้าว                        ข. 3 ก้าว34"อันพ่อกูชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติ
ค.4 ก้าว                        ง. ให้พอดีพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา"
30คนทางขวามือก้าวไปกี่ก้าวแก้เชือกและผูกเชือกธงเนื้อร้องเพลงดังกล่าวบ่งบอกถึงเรื่องใด
ก.1 ก้าว                         ข. 2 ก้าวก.ศาสนา
ค.3 ก้าว                         ง. ก้าวให้พอเหมาะข.ประกอบบทเรียน
31เมื่อผูกเชือกธงเสร็จถอยหลังมายืนที่เดิมทำวันทยหัตถ์ค.ส่งเสริมสุขภาพจิต
ลดมือลงแล้วทำอย่างไรอันดับต่อไปง.โอกาสเฉพาะ
ก.กลับหลังหัน35ลักษณะของเพลงที่ไม่ควรนำมาร้อง คือข้อใด
ข.ขวาหันก.ทุกคนร้องได้
ค.ซ้ายหันข.เนื้อร้องจำง่าย
ง.วิ่งกลับได้เลยค.ร้องไล่กันรอบวง
ง.สมาชิกส่วนใหญ่ยังร้องไม่ได้
ข้อสอบนายหมู่       หน้าที่ 5
36ขณะสวดมนต์ไม้ง่ามอยู่ตำแหน่งใด41ถ้าเราอยู่ในป่าและไม่มีเชือกจะใช้อะไรแทน
ก.ศอกขวาด้านในเชือกได้
ข.ศอกซ้ายขวาก็ได้ก.หวาย
ค.พิงลำตัวข.เถาวัลย์
ง.ศอกซ้ายด้านในค.ต้นหญ้า
37เมื่อผู้กำกับสั่ง "กอง-แยก" ทุกคนในกองทำง.เปลือกไม้
อย่างไร42คุณลักษณะของเงื่อนที่ลูกเสือใช้เรียนเป็น
ก.ทำขวาหันแบบใด
ข.ทำซ้ายหันก.ผูกแน่น แก้ยาก
ค.ทำกลับหลังหันข.ผูกแน่น แก้ยาก
ง.เดินออกจากแถวค.ผูกง่าย แก้ง่าย
38ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องง.ผูกยาก แก้ยาก
ก.นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง แยก43ข้อดีของเชือกไนล่อน คือข้อใด
ข.ชักธงชาติ สวดมนต์  ตรวจ แยกก.ไม่จมน้ำ
ค.ชักธงชาติ สงบนิ่ง สวดมนต์ แยกข.ราคาถูก
ง.ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยกค.เก็บรักษาง่าย
39เราได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นขี่ม้าส่งเมืองง.คงทนไม่ผุพังง่าย
ก.ความมีระเบียบวินัย44ถ้าเชือกเปียกน้ำควรจะทำอย่างไร
ข.ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวก.ผึ่งลม
ค.ฝึกความเป็นผู้นำที่ดีข.ตากแดด
ง.ความแข็งแรง อดทนค.ใช้ผ้าซับน้ำ
40"รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยง.ใช้อบความร้อน
จะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกัน"45สาเหตุที่ทำให้เชือกเสื่อมคุณภาพ คือข้อใด
เนื้อร้องเพลงดังกล่าวบ่งบอกถึงเรื่องใดก.ทิ้งเรี่ยราด
ก.ปลุกใจข.อยู่ในที่อับชื้น
ข.ประกอบบทเรียนค.ตากลมตลอดเวลา
ค.ประวัติศาสตร์ง.ตากแดดตลอดเวลา
ง.โอกาสเฉพาะ
ข้อสอบนายหมู่       หน้าที่ 6
46ถ้าเราจะต่อไม้ให้ยาวใช้เงื่อนอะไร49ประโยชน์ของเงื่อนตะกรุดเบ็ดคือข้อใด
ก.ลากซุงก.ผูกง่าย
ข.ผูกทะแยงข.ผูกเบ็ด
ค.กระหวัดไม้ค.ใช้ผูกของ
ง.ผูกประกบง.ผูกแล้วแน่นดี
47ผูกบ่วงสายธนู ถ้าสังเกตดูจะมีเงื่อนอีกเงื่อนหนึ่ง50การปฐมพยาบาลด้วยผ้าสามเหลี่ยมเมื่อพันผ้าเสร็จ
เงื่อนนั้น คือเงื่อนอะไรแล้ว ควรใชเงื่อนข้อใด
ก.ยายแก่ก.เงื่อนตะกรุดเบ็ด
ข.ขัดสมาธิข.เงื่อนกากบาท
ค.ตะกรุดเบ็ดค.เงื่อนเลข 8
ง.ถักสายนกหวีดง.เงื่อนพิรอด
48ประโยชน์ขอเงื่อนประมง คือข้อใด
ก.จูงเรือ
ข.จับปลา
ค.เย็บอวล
ง.ต่อเอ็นในน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น